Niski ZUS, kto ma prawo do preferencyjnych składek?

Niski ZUS, kto ma prawo do preferencyjnych składek?

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej trzeba pamiętać, że oprócz obowiązków narzucanych przez prawo, przedsiębiorcy mają też coraz bardziej liczne przywileje. Jednym z nich jest korzystanie z preferencyjnych składek ZUS.

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych umożliwia korzystanie z ulgi osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, przez okres 24 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia. Składki są zdecydowanie niższe, nie ma także obowiązku opłacania Funduszu Pracy. Uldze nie podlega składka na ubezpieczenie zdrowotne – podstawa wymiaru nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 roku, tj. obecnie 3104,57 zł.

Kto może skorzystać z ulgi?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które nie prowadzą i nie prowadziły w okresie ostatnich 60 miesięcy pozarolniczej działalności gospodarczej licząc od daty rozpoczęcia działalności bieżącej, nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed datą rozpoczęcia działalności w bieżącym roku lub roku poprzednim wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzących w zakres wykonywanej działalności, mogą skorzystać z przywileju opłacania mniejszych składek ZUS. Postawę wymiaru składek stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 525 zł, tj. 30% minimalnego wynagrodzenia w 2015r.).

Ile wynoszą małe składki i ile można oszczędzić na początku działalności?

Prowadzący działalność gospodarcza obowiązkowo z tego tytułu (o ile nie ma zbiegu tytułów o ubezpieczeń) podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu. Opłaca też składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenie chorobowe są dobrowolne. Nie ma obowiązku opłacania Funduszu Pracy.

W porównaniu z dużymi składkami, kwoty te są zdecydowanie niższe w przypadku preferencyjnych składek ZUS. Wynoszą obecnie odpowiednio:

Ubezpieczenie emerytalne
– mały ZUS – 102,48 zł
– duży ZUS – 463,68 zł

Ubezpieczenie rentowe
– mały ZUS – 42,00 zł
– duży ZUS – 190,03 zł

Ubezpieczenie wypadkowe
– mały ZUS – 9,45 zł (1,80% przy założeniu, że płatnik zatrudnia nie więcej niż 9 osób).
– duży ZUS – 42,76 zł (1,80% przy założeniu, że płatnik zatrudnia nie więcej niż 9 osób).

Ubezpieczenie chorobowe
– mały ZUS – 12,86 zł
– duży ZUS – 58,20 zł

Jak widać opłacając składki od minimalnej podstawy wymiaru rozpoczynający działalność gospodarczą mogą liczyć na około 70% niższe opłaty składek na ubezpieczenia. Z ulgi nie korzystają osoby współpracujące przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej, twórcy i artyści, wspólnicy spółek jawnych, komandytowych i partnerskich.