Czym jest mały ZUS?

Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z szeregiem obowiązków, w tym na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Niewątpliwie dla osób rozpoczynających swoja przygodę w biznesie istotne są oszczędności, jakie niesie możliwość opłacania składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od niższej podstawy wymiaru składek, tzw. mały ZUS.
Stopy procentowe składek

Osoba prowadząca pozarolnicza działalność gospodarczą opłaca, finansując składki z własnych środków, ubezpieczenia:
Emerytalne w wysokości 19,52 % podstawy wymiaru
Rentowe w wysokości 8% podstawy wymiaru
Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru
Wypadkowe w wysokości 1,8% podstawy wymiaru
Zdrowotne w wysokości 9% podstawy wymiaru

Osoby nie uprawnione do niższej podstawy opłacają również składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru (nie ma takiego obowiązku po osiągnięciu 55 roku życia dla kobiet i 60 dla mężczyzn).

Podstawa wymiaru składek

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w 2015 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 2375,40 zł. W 2015 r. podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne (sprawdź prywatne oferty ubezpieczenia zdrowotnego na zdrowotne.net) dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3104,57 zł (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale 2014 r., włącznie z wypłatami z zysku). Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna, czyli składkę na to ubezpieczenie trzeba opłacić w pełnej wysokości za cały miesiąc, nawet jeśli działalność rozpoczyna się lub kończy w środku miesiąca (podobnie jak w przypadku choroby).

Przy pełnej, minimalnej podstawie wymiaru składek łącznie miesięcznie należy zapłacić kwotę 1092,28 zł. Jednak osoby, które spełnia warunki do opłacania składek od niższej podstawy, tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:
– nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,
– nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej
mają prawo do „małego ZUSu”.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób w 2015 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 525 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2015r.). Wówczas miesięczne składki wynoszą 446,20 zł.

Jak widać różnica jest spora, co na początku prowadzenia działalności ma znaczenie. Ulga preferencyjna obowiązuje przez okres 24 miesięcy od daty rozpoczęcia wykonywania działalności. Po upływie tego okresu przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiednich zmian zgłoszeniowych (kod tytułu ubezpieczeń) i złożenia deklaracji rozliczeniowej z naliczeniem minimum pełnej podstawy wymiaru składek.